ORD00B21U
900.000 VND
x 1
900.000.00 VND
0.00 VND
900.000.00 VND
Thanh toán